حجم سفالی ترک دار


حجم سفالی ترک دار

ابعاد 40 سانت

980 درجه لعاب قلیایی